გამოცემები

  • კრებული “მუზეუმების შესახებ”

  • წიგნში შესულია: საქართველოს კანონები “კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ”, “კულტურულ ფასეულობათა გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ” და “მუზეუმების შესახებ”, “კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის”; კულტურული მემკვიდრეობის სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა (სამუზეუმო რეფორმის პროგრამა), საქართველოს მუზეუმების პასპორტიზაცია, ექსპონატთა დროებით სარგებლობაში გადაცემის წესი და ხელშეკრულების ფორმა ექსპონატთა დროებითი სარგებლობის შესახებ (საქართველოს ეროვნული მუზეუმი), ICOM-ის მისია, ICOM-ის “მუზეუმების ეთიკური კოდექსი”, ICOM-ის წესდება, MICOM-ის რეკომენდაციები მუზეუმების საერთაშორისო დღისათვის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო საბჭოს რეკომენდაცია “კულტურული საკუთრების კერძო მენეჯმენტი”, ICOM-ის საერთაშორისო კომიტეტები და რეგიონალური ორგანიზაციები, საერთაშორისო სამუზეუმო ორგანიზაციებისა და მუზეუმების ვებ-გვერდების მისამართები, საფრანგეთის კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსი, დიდი ბრიტანეთის მუზეუმების სტრუქტურა და დაფინანსება, სამუზეუმო საქმის ზოგიერთი ასპექტი აშშ-ში, საპროექტო განაცხადის ფორმა, საქართველოს ყველა მუზეუმის კოორდინატები. ავტორები: ინგა ქარაია, მაკა ბურჭულაძე, სალომე ცისკარიშვილი, ლაშა ქარაია, ამირან ანანიაშვილი. წიგნი გამოსაცემად მომზადდა საქართველოს მუზეუმების ასოციაციის, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტისა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მიერ. წიგნის გამოცემა დაფინანსდა საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს მიერ. წიგნის ზომა: A-5, 300 გვ., ტირაჟი 1000. 2006 წ.

  • ყველა უფლება დაცულია © 2019
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია